Wsparcie dla samozatrudnionych. Z czego i jak możemy skorzystać?

 

Jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników i już odczuwasz skutki kryzysu powstałego w związku z obostrzeniami. Chciałbyś otrzymać  oferowane wsparcie Państwa i najpewniej  chciałbyś, aby zadziało się to jak najszybciej. Pytanie tylko, czy w tej sytuacji „jak najszybciej” będzie dla Ciebie najbardziej korzystne?

Jeśli tylko posiadasz zapasy z „tłustych lat”, to w mojej ocenie warto jeszcze chwilę poczekać z podjęciem decyzji, z których form wsparcia skorzystać. Jeśli zaś czekać nie możesz, to musisz przynajmniej dokładnie przeanalizować jakie ruchy wykonać.

 

Zapytasz dlaczego? Śpieszę z odpowiedzią.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (umówmy się, że dalej będziemy nazywać ją Ustawą COVID-19) wprowadziła kilka rozwiązań.

Można do nich zaliczyć jednorazowe świadczenie postojowe, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i składek ZUS (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące) czy zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., których warunki uzyskania zostały w sposób obszerny opisane w Ustawie COVID – 19.

 

Jednakże uważaj! Nie jest tak, że będziesz mógł skorzystać ze wszystkich form wsparcia, ponieważ niektóre wzajemnie się wykluczają.

Musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy – nie wszystko w Ustawie COVID-19 jest jasne i oczywiste, a co najważniejsze, nie mamy w tym zakresie żadnej utartej praktyki popartej orzecznictwem sądowym.

Obecnie zgłaszają się do mnie osoby, które  już w pierwszym odruchu złożyły wnioski do ZUS – u o uzyskanie świadczenia postojowego z jednoczesnym pytaniem, czy i z jakich dalszych form wsparcia mogą skorzystać. Pewnym jest, że mogą jeszcze uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za okres od 01.03.2020 do 31.05.2020 r.

 

A co z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

I tu pojawia się problem – na ten moment trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli uzyskasz takie wsparcie, tj. świadczenie postojowe, to nadal będziesz mógł skorzystać z dofinansowania udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze spadkiem obrotów własnej działalności.

A jest o co kruszyć kopie. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w zależności od wysokości spadku obrotów, przewiduje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie od 50% do aż 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (w roku 2020 minimalne wynagrodzenie wynosi 2.600 zł brutto).

Pokazując to na liczbach: jeśli uzyskasz wsparcie  w postaci świadczenia postojowego, na twoje konto wpłynie z ZUS jednorazowa kwota 2080 zł „na rękę”, gdyż świadczenie to, zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy COVID – 19, ma mieć charakter socjalny i tym samym jest zwolnione z opodatkowania i oskładkowania. Jednocześnie możesz złożyć wniosek o  zwolnienie z ponoszenia kosztów składek ZUS przez 3 miesiące w okresie marzec- maj 2020r.

Jeśli jednak twoje obroty gospodarcze, na warunkach szczegółowo opisanych w Ustawie COVID – 19, spadną o 30 % w odniesieniu do okresu porównawczego z 2019 r. to mogłoby Ci przysługiwać 3-miesięczne dofinansowanie w wysokości 1300 zł brutto za każdy z miesięcy, więc łącznie 3900 zł brutto. Jeśli twoje obroty spadną o więcej niż 50 % będzie to już kwota 1820 zł brutto, a przy spadku powyżej 80% , aż 2340 zł brutto za każdy z 3 – ech miesięcy.

 

Na ten moment trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy możemy uzyskać wsparcie wykorzystując obydwa w/w instrumenty. Wydaje się, że dopiero w momencie pojawienia się ogłoszenia o naborze w Powiatowych Urzędach Pracy uzyskamy jednoznaczną odpowiedź na to pytanie., gdyż razem z ogłoszeniem zapewne pojawią się informacje o zasadach udzielania wsparcia.

 

Obecnie w  trwają dalsze prace Rządu nad rozwiązaniami niosącymi wsparcie dla przedsiębiorców. Jedną z prognozowanych zmian jest propozycja rozszerzenia możliwości skorzystania z świadczenia postojowego na okres do 3 miesięcy, co poniekąd rozwiązało by opisany problem. Jednakże nadal  aktualnym pozostaje pytanie- czy możemy skorzystać z obu form wsparcia proponowanych przez Rząd.

 

Zobacz więcej na temat pomocy prawnej dla przedsiębiorców w czasie epidemii: