Prawo cywilne

Usługi za zakresu prawa cywilnego

 

Jedną z moich specjalizacji jest prawo cywilne. To dziedzina prawa, która ma bardzo szeroką tematykę. Dotyczy bowiem m.in.:

  • spraw spadkowych – nabycie i działu spadku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, sprawy z zakresu rozporządzeń testamentowych czy zachowku;
  • prawa rzeczowego – ochrona własności, zniesienie współwłasności czy podziału majątku, a także wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym nieruchomości;
  • prawa zobowiązań – dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, opiniowanie projektów umów,
  • roszczenia odszkodowawcze – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, zniszczonego mienia, pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższej osoby, renta;
  • sprawy związane postępowaniem egzekucyjnym – wnioski egzekucyjne czy skargi na czynności komornicze.

Porady, opinie, prowadzenie spraw

Moja pomoc obejmuje kompleksowe działania zarówno we wspomnianych powyżej, jak i w innych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. W praktyce oznacza to więc pomoc poprzez m.in. udzielanie porad prawnych, wydawanie pisemnych i ustnych opinii. To również prowadzenie różnego rodzaju spraw cywilnych przed Sądem czy na drodze polubownej, mediacji bądź negocjacji.

Na każdym etapie danego postępowania Klienci mogą liczyć na moje pełne wsparcie.