Podział majątku po rozwodzie – kluczowe kwestie

Jeśli strony nie podpisały przed ślubem intercyzy, to wraz z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje między nimi wspólność majątkowa. Przestaje ona jednak obowiązywać w momencie, gdy sąd orzeknie rozwód. Jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie?

Co oznacza wspólność majątkowa i kiedy możliwy jest podział majątku?

Według prawa, wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia małżeństwa, chyba że strony podpisały wcześniej intercyzę. Oznacza to, że od chwili ślubu małżonkowie wspólnie odpowiadają za swoje finanse, gromadzą oszczędności i utrzymują gospodarstwo domowe.

W przypadku wniesienia sprawy o podział majątku po rozwodzie nie ma znaczenia, że jeden ze współmałżonków nie pracuje lub zarabia dużo więcej niż drugi. Majątkiem wspólnym są nie tylko wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa i pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych, ale również m.in. wynagrodzenia za prace uzyskiwane przez każdego z małżonków, środki uzyskiwane z innych działalności zarobkowych wykonywanych przez nich, a także dochody z majątku osobistego, czyli np. zyski z wynajmu mieszkania należącego do jednej ze stron.

Oprócz majątku wspólnego w małżeństwie wyróżnia się także majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. W ich skład wchodzą rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz przedmioty użytku osobistego, wszelkie otrzymane darowizny, spadki, indywidualnie otrzymane nagrody za osiągnięcia i uzyskane odszkodowania np. za doznaną szkodę cielesną. W trakcie trwania małżeństwa wszystkie te trzy formy własności stanowią wspólny majątek małżonków. Wyodrębnia się je jedynie w przypadku ustania wspólnoty majątkowej na skutek rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości.

 

Jak przebiegają sprawy o podział majątku po rozwodzie?

Po rozwodzie małżonkowie mogą dokonać podziału majątku u notariusza, zawrzeć między sobą umowę nienotarialną lub zdecydować się na podział majątku w sądzie. Umowa notarialna jest najlepszym rozwiązaniem dla małżonków, którzy są w stanie dojść do porozumienia i przeprowadzić zgodny podział majątku. Adwokat może pomóc w trakcie trudnych mediacji. Koszt takiego postępowania, mimo konieczność wniesienia opłaty notarialnej z tego tytułu, będzie znacznie niższy niż w przypadku rozprawy w sądzie. Poza tym w ten sposób przeprowadzimy podział majątku w kilka dni, a nie miesięcy.

Najtańszym i najszybszym sposobem rozdysponowania wspólnym mieniem jest jednak umowa nienotarialna współmałżonków. Jeśli są zgodni co do podziału składników wspólnego majątku i nie posiadają żadnej wspólnej nieruchomości wystarczy, że spiszą miedzy sobą umowę, w której podzielą to, co wspólnie zgromadzili podczas trwania małżeństwa.

Jeśli natomiast małżonkowie zdecydują się na sądowy podział majątku, muszą uzbroić się w cierpliwość. Sprawy o podział majątku po rozwodzie trwają dosyć długo, ze względu na konieczność powołana biegłych w celu ustalenia wartości poszczególnych składników wspólnego majątku. Wiąże się to także z wysokimi kosztami. Opłata za samo wniesienie sprawy do sądu to 1000 zł. Nie są to jednak wszystkie koszty, na które trzeba być przygotowanym. Musimy bowiem liczyć się także z koniecznością pokrycia wynagrodzenia biegłych powołanych w trakcie procesu.

 

 

W sytuacji, kiedy wniesienie sprawy o podział majątku po rozwodzie, stanie się koniecznością, zapraszam do kontaktu. Prowadziłam wiele tego typu spraw, dzięki temu mogę doradzić najlepsze rozwiązania na każdym etapie postępowania. Pomogę podczas mediacji z drugą stroną, a w przypadku braku porozumienia, będę reprezentować Twoje interesy przed sądem. Zapraszam do współpracy.