Czy przed podziałem majątku można się uchronić?

Z chwilą zawarcia małżeństwa, jeżeli strony nie zdecydują się wcześniej na podpisanie intercyzy, powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zarobki, oszczędności, wszelkie nieruchomości i rzeczy ruchome nabyte w trakcie trwania małżeństwa, stają się wspólną własnością małżonków. Jeśli dojdzie do rozwodu, wspólność małżeńska ustaje i przeprowadzany jest podział majątku. W jaki sposób się odbywa i czy można go uniknąć?

 

Podział majątku – kiedy i jak jest przeprowadzany?

 

Wspólny majątek małżonków tworzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa, zarówno te zakupione wspólnie, jak i te, które uzyskane zostały przez jedną ze stron. Należą do niego również środki zgromadzone na funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków, np. z wynajmu mieszkania, które jest wspólne lub jest elementem osobistego majątku jednego z małżonków.

 

W chwili, gdy sąd rozwiąże małżeństwo, następuje podział majątku. Adwokat może nam wówczas bardzo pomóc.  Warto bowiem wiedzieć, że sąd nie zawsze przyznaje stronom równe części, a poza tym, podziałowi nie podlegają elementy majątku osobistego każdego ze współmałżonków. Jest tak w przypadku nieruchomości i rzeczy zakupionych przed zawarciem małżeństwa lub odziedziczonych czy darowanych, nawet jeśli miało to miejsce już w trakcie trwania małżeństwa. W skład wspólnego majątku  nie wchodzą także uzyskane przez jednego z małżonków odszkodowania za utratę zdrowia, zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, nagrody za osobiste osiągnięcia ani prawa autorskie i pokrewne współmałżonków. Jeśli strona sprzedała element majątku osobistego, a następnie nabyła za uzyskane pieniądze inną rzecz lub nieruchomość, także nie jest ona składnikiem majątku wspólnego małżonków.

 

Czy zawsze majątek wspólny dzielony jest na dwie równej części?

 

Podział majątku po rozwodzie z zasady powinien być równy. W wielu przypadkach sąd jednak decyduje inaczej, ze względu na trwonienie wspólnego majątku przez jedną ze stron lub celowe niedokładanie starań do jego pomnożenia, stosownie do posiadanych możliwości zarobkowych. Nie ma przy tym znaczenia, że np. żona nie pracowała, poświęcając się opiece nad dziećmi. Sąd może zdecydować o nierównym podziale majątku także, gdy jeden ze współmałżonków porzucił rodzinę.

 

Coraz częściej osoby, których status majątkowy znacznie się różni, decydują się na podpisanie intercyzy przed ślubem. Ta małżeńska umowa majątkowa pozwala zachować niezależność finansową stron w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku rozwodu nie tylko chroni interesy zamożniejszej strony, ale także zabezpiecza przed egzekucją np. z powodu długów zaciągniętych w związku z prowadzoną przez drugiego z małżonków, działalnością gospodarczą. Nie wszyscy wiedzą, że intercyzę można zawrzeć także w trakcie trwania małżeństwa, a nie tylko przed jego zawarciem. Może ona nie tylko ograniczać wspólność majątkową, ale także ją rozszerzać. Dzięki tego rodzaju umowie np. działka należąca do jednego z małżonków po ślubie stanie się wspólną własnością. W przeciwnym razie, gdy wybudują oni wspólnie na niej dom, po rozwodzie drugi małżonek nie będzie miał praw do nieruchomości. Może się jedynie ubiegać o zwrot poniesionych nakładów od drugiej strony.

 

Sprawy o podział majątku po rozwodzie są zazwyczaj bardzo trudne emocjonalnie. Wiążą się nie tylko z uczuciem żalu i złości, ale także niepewnością o swoją przyszłość. Warto zabezpieczyć swoje interesy i powierzyć sprawę doświadczonemu prawnikowi. Z dużą empatią podchodzę do wszystkich powierzonych mi spraw tego rodzaju. Zawsze dogłębnie badam całą sytuację, aby doprowadzić sprawę do pomyślnego dla mojego klienta końca.